Stavebná
činnosť

Doprava a
prenájom mechanizmov

Obchodná
činnosť

Ekonomická
činnosť